Deklaracja dostępności NZOZ Eurokliniki Prywatnego Gabinetu Chirurgii Plastycznej - Jerzy Wilgus

NZOZ EUROKLINIKA PRYWATNY GABINET CHIRURGII PLASTYCZNEJ JERZY WILGUS zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej NZOZ EUROKLINIKI PRYWATNEGO GABINETU CHIRURGII PLASTYCZNEJ JERZY WILGUS.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Dostepnastrona.pl.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jacek Mikulski.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 609 194 717

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Jerzy Wilgus
 • Adres: NZOZ Euroklinika
  40-767 Katowice
  ul. Stolarska 17
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 601 437 075

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazdy i parkingi:

Budynek wyposażony w utwardzony plac wyłożony kostką brukową na którym znajdują się miejsca parkingowe.

 • Najbliżej wejścia do budynku wyznaczono miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Zapewniono osobom poruszającym się na wózku pas ruchu wolny od przeszkód

Wejście do budynku

Obiekt posiada trzy wejścia do budynku. Szerokość drzwi wejściowych umożliwia swobodne wejście do budynku osobom z utrudnionym sposobem poruszania się.

Strefa wejścia i rejestracji

Rejestracja kliniki jest widoczna dla pacjenta od wejścia głównego. Punkt rejestracji umożliwia uzyskanie informacji i pierwszego kontaktu. Euroklinika zapewnia także rejestracje telefoniczną.

Komunikacja

Z wejścia głównego można dostać się na poszczególne piętra zarówno windą jak i schodami. Obiekt posiada rampę dla osób z niepełnosprawnościami, ciągi komunikacyjne posiadają odpowiednią szerokość pozwalającą na swobodne przemieszczanie się osób z niepełnosprawnościami. Schody wyposażone w poręcze. Poczekalnia została przygotowana w taki sposób aby umożliwić osobom z niepełnosprawnościami w odpowiedni sposób oczekiwanie na swoją kolejkę.

Pomieszczenia

Gabinety zabiegowe oraz gabinety lekarskie dostępne są z poziomu punktu rejestracji parteru. Klinika posiada gabinety o parametrach przestrzennych właściwych dla zagwarantowania dostępności dla pacjentów z niepełnosprawnościami.

Utrudnienia

Główne drzwi wejściowe do budynku nie są wyposażone w automatykę.

Projekt Unijny - Logotypy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020