Regulamin konkursowy Eurokliniki

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywają się Konkursy na profilu Facebook Eurokliniki:  https://www.facebook.com/EUROKLINIKA

2. Organizatorem Konkursu jest NZOZ Euroklinika/Prywatny Gabinet Chirurgii Plastycznej z siedzibą w Katowicach przy ulicy Stolarskiej 17, 40-767 Katowice, wpisana do Rejestru Podmiotów Medycznych Wojewody Śląskiego nr księgi Rejestrowej 000000014417 oraz do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr , REGON: 272425823, NIP: 9541900205, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs na Facebooku nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.).

4. Celem konkursu jest zachęcenie Klientów Organizatora do opowiedzenia na pytania.

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

Zasady konkursu

6. Uczestnikami Konkursu mogą zostać pełnoletnie osoby fizyczne, które w okresie określonym w konkursie umieszczą pod postem konkursowym na Facebooku Eurokliniki odpowiedź na pytanie. Na żądanie Organizatora osoby niepełnoletnie są zobowiązane do przekazania Organizatorowi pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w Konkursie. Brak przekazania zgody o której mowa w zadaniu poprzedzającym może spowodować wykluczenie z Konkursu osoby niepełnoletniej.

7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.

8. Zgłoszenie konkursowe musi być oryginalne, napisane bezpośrednio na konkurs, nie może być kopią treści, która już wcześniej pojawiła się w mediach społecznościowych.

9. W przypadku usunięcia udostępnionego zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika Konkursu przed zakończeniem konkursu, Uczestnik wyraża tym samym dobrowolną zgodę na rezygnację z udziału w Konkursie.

10. Nagroda trafia do autorki/autora 1 najbardziej kreatywnego zdaniem jury komentarza.

11. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, jeżeli zaistnieje podejrzenie, że: Uczestnik Konkursu nie jest autorem zamieszczonego komentarza, w szczególności jeśli skorzystał z pracy autorstwa osoby trzeciej, komentarz narusza ogólnie przyjęte normy moralności, w szczególności obraża uczucia religijne, stanowi przejaw dyskryminacji, a także gdy zawiera treści sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

Wygrana

13. Najlepsze zgłoszenia zostaną wybrane spośród opinii Uczestników Konkursu do dnia podanego w poście konkursowym. przez komisję w składzie:

Dorota Balcerowska - Wilgus

Olga Kostrzewska - Cichoń

Małgorzata Wołoch

14. Zgłoszenia oceniane będą według niezależnej oceny pod kątem kreatywności oraz zgodności z tematyką.

15. Uczestnik konkursu, zamieszczając swoją odpowiedź we wskazanym miejscu wyraża zgodę na opublikowanie pracy, a także na wielokrotne wykorzystywanie zwycięskich zgłoszeń przez Euroklinikę dla celów marketingowych.

16. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska lub nicka na liście nagrodzonych na stronach Organizatora.

17. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Komisja zastrzega sobie prawo do niewyłaniania zwycięzców.

18. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora o zwycięstwie poprzez publikację komunikatu pod postem konkursowym na Facebooku Eurokliniki.

20. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, należy zgłosić chęć jej odbioru za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej za pomocą Messengera do Eurokliniki w terminie 5 (pięciu) dni od dnia powiadomienia o wygranej, pod rygorem wygaśnięcia prawa do odbioru nagrody. W przypadku, gdy zwycięzcą będzie osoba niepełnoletnia, zwycięzca taki zobowiązany jest przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skanu oświadczenia obejmującego pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy Konkursu będącego osobą niepełnoletnią, na jego udział w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika konkursu. W takim przypadku nagroda przepada.

20. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

25. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do konkursu. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.

26. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do konkursu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

27. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 lutego 2024 roku.

28. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika konkursu stanowiska organizatorów, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

[KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH]

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników informujemy, iż - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.

2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników oraz o przysługujących uczestnikom prawach z tym związanych. 2. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku uczestnictwem w wyżej wskazanym konkursie jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie – bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest to możliwe.

4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

5. Dane osobowe uczestnika zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzane są zgodnie z prawem wyłącznie w określonych celach i w niezbędnym zakresie.

6. Dane osobowe uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody;

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia; a. prawo dostępu do danych osobowych; b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych; d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych przysługuje uczestnikom prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

9. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji (archiwizacji), ustalanym odrębnymi przepisami.

11. Gdy uczestnik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Projekt Unijny - Logotypy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020