Polityka Jakościowo-Środowiskowa

Priorytetowym celem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Euroklinika z siedzibą w Katowicach jest stałe spełnianie wymagań Pacjentów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych:

 • w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie poradni: otolaryngologicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii plastycznej, chirurgii urazowo – ortopedycznej;
 • w rodzaju leczenia szpitalnego w oddziałach szpitalnych w ramach hospitalizacji planowej w zakresie: chirurgii plastycznej, chirurgii urazowo – ortopedycznej oraz w ramach oddziału leczenia jednego dnia w zakresie: chirurgii ogólnej i otolaryngologii, realizowanych w Katowicach przy ul. Stolarskiej 17.

Naszym Pacjentom pragniemy zapewnić kompleksową jakość udzielanych świadczeń, opartą na połączeniu i umiejętnym wykorzystaniu profesjonalnej wiedzy medycznej popartej kierunkowym wykształceniem i doświadczeniem zatrudnionego u nas personelu medycznego.

Problematyka ochrony środowiska odgrywa istotną rolę w świadomości Właściciela, dlatego też zajmuje ważne miejsce wśród zadań realizowanych przez Placówkę i leży w kompetencjach osób w niej zatrudnionych.

Cel ten realizujemy poprzez:

 • indywidualne i rzetelne podejście do Pacjenta i zdobycie jego trwałego zaufania,
 • dostarczanie usług zaspokajających w najszerszym stopniu potrzeby Pacjentów,
 • ścisłą kontrolę procesu usług medycznych na każdym ich etapie, z wykorzystaniem nowoczesnych metod badań, pomiarów i przesyłania informacji,
 • systematyczne szkolenie personelu umożliwiające właściwe wykorzystanie nowoczesnego sprzętu,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych w celu zwiększenia jakości wykonywanej pracy,
 • zakup nowego specjalistycznego sprzętu i urządzeń służących do udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • optymalizację kosztów usług i wzrost efektywności ekonomicznej,
 • określenie i nadzór nad ryzykami i szansami dla realizowanych procesów,
 • ugruntowanie przekonania, że odpowiedzialność za jakość świadczonych usług jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika,
 • ograniczanie stosowania, a gdzie można eliminowania substancji szkodliwych dla środowiska,
 • zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez stosowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych umożliwiających ograniczanie uciążliwości procesów u źródła,
 • prowadzenie racjonalnej i niestwarzającej zagrożenia dla środowiska gospodarki odpadami poprzez segregację, zabezpieczanie lub przekazywanie do recyklingu czy unieszkodliwiania,
 • uwzględnianie zagadnień ochrony środowiska na każdym poziomie zarządzania oraz stałe podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników,
 • zapewnienie by realizacja usług prowadzona była w warunkach przyjaznych środowisku i bezpiecznych dla człowieka,
 • śledzenie i ocenianie oddziaływania Placówki na środowisko oraz opracowanie planów poprawy ochrony środowiska, zapewnianie środków na ich realizację,
 • ciągłe doskonalenie swoich usług oraz skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • spełnienie mających zastosowanie wymagań prawnych, regulacyjnych i innych.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Właściciela oraz pracowników o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Pacjentów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz skuteczne zarządzanie procesami w sposób umożliwiający ciągłe zmniejszanie niekorzystnych oddziaływań na środowisko zgodnie z zasadami ciągłego doskonalenia w każdym aspekcie funkcjonowania Placówki, a także wymagań norm PN – EN ISO 9001:2015 i PN – EN ISO 14001:2015.

Tak opisaną i wdrożoną Politykę Jakościowo – Środowiskową będę wraz z pracownikami promować i stosować z należytą starannością oraz będę dbać o jej aktualność.

Jerzy Wilgus
właściciel

Katowice, 24.10.2016 r.

Projekt Unijny - Logotypy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020